Spółdzielnia Administracja Kluby osiedlowe Kontakt Mapa strony
  
  Witamy na stronach Spółdzielni "CHOJNY". Zapraszamy do odwiedzania naszego serwisu, gdzie znajdziecie Państwo między innymi ogłoszenia o przetargach na wolne lokale mieszkalne i uzytkowe, skrót ważnych informacji, godziny pracy Spółdzielni oraz Administracji.
DZISIAJ JEST NIEDZIELA, 15 WRZEŚNIA 2019 ROKU.
  
WYKAZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SM „CHOJNY” w ŁODZI KADENCJA 2017-2020
REGULAMIN UŻYWANIA LOKALI W DOMACH SPÓŁDZIELNI ORAZ PORZĄDKU DOMOWEGO I WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CHOJNY.
STATUT SM CHOJNY TEKST JEDNOLITY.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ADM. OSIEDLA "CHOJNY ZATORZE"
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ADM. OSIEDLA "STARE CHOJNY"
  
WYNIKI PRZETARGU 2019
SEGREGACJA ODPADÓW
E-KARTOTEKA INFORMACJA
ZMIANA POGOTWOIA SPÓŁDZIELCZEGO.
KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY Z NIERUCHOMOŚCIAMI
  
JAK UZYSKAĆ DODATEK MIESZKANIOWY I CZY TAKI DODATEK MI PRZYSŁUGUJE?
  Zasłużony dla Spółdzielni<< powrót
Tytuł zasłużony dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Chojny" może być nadany:
  • osobie fizycznej za czynny i efektywny udział w działalności statutowych organów samorządu spółdzielczego przez okres co najmniej 5 lat
  • ,
  • pracownikowi Spółdzielni, którego staż pracy wynosi co najmniej 10 lat, za szczególne zasługi dla rozwoju Spółdzielni
  • ,
  • osobie fizycznej za szczególne zasługi dla rozwoju Spółdzielni oraz promocję jej dokonań na forum publicznym.

Wnioski o nadanie tytułu Zasłużony dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Chojny" mogą zgłaszać na pismie do Zarządu organy Samorządu Spółdzielczego oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Tytuł Zasłużony dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Chojny" nadaje Zebranie Przedstawicieli na wniosek Rady Nadzorczej.

Zebranie Przedstawicieli może uchylić uchwałę w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Chojny" osobie, która naruszyła postanowienia statutu lub zasady współżycia społecznego, albo dopuściła się przewinień na szkodę Spółdzielni.


Osoby posiadające tytuł Zasłużony dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Chojny"


Michał Szczepański
wieloletni działacz społeczny na terenie Dzielnicy Górna. Pełnił funkcje przewodniczącego samorządu mieszkańców komitetu osiedlowego nr 14. Z jego inicjatywy Prezydent miasta Łodzi przydzieliła lokalizacje dla nowej spółdzielni na terenie Chojny - Zatorze. W 1979 roku powołana została Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chojny", której pierwszym przewodniczącym Rady został członek, załozyciel Michał Szczepański. Funkcję tę pełnił do 1983 roku. Honorowy członek Rady Nadzorczej. tytuł nadano w dniu 26 maja 1986 roku na Zebraniu Przedstawicieli.
Józef Rudnicki
pełniąc funkcję Naczelnika Dzielnicy Łódź-Górna był jednym z inicjatorów utworzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Chojny" i jest współorganizatorem budowy osiedla. Jako gospodarz terenu od początku powstania osiedla "Chojny" oddziaływał bardzo skutecznie na przedsiębiorstwa realizujące budownictwo mieszkaniowe, a szczególnie budownictwo towarzyszące - obiekty oświaty, handlowo - usługowe oraz zagospodarowanie terenu. Dzięki jego skutecznym staraniom wniosek mieszkańców nowo wybudowanego osiedla o usprawnienie komunikacji masowej został uwzględniony i zrealizowany przez służby miejskie. Tytuł nadano w dniu 29 maja 1989 roku na jubileuszowym Zebraniu Przedstawicieli z okazji X-lecia istnienia Spółdzielni.
Adam Walczak
od wielu lat związany ze spółdzielczością województwa łódzkiego. W latach 1978 - 1986 t.j. w czasie pełnienia funkcji prezesa Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi przyczynił się do powołania w roku 1979 Spółdzielni Mieszkaniowej "Chojny". Z jego inicjatywy i za Jego staraniem Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego wydał decyzje o celowości działania nowej Spółdzielni, a Urząd Miasta Łodzi przydzielił lokalizację. Dynamiczny rozwój na początku lat 80-tych Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chojny" w znacznej mierze zawdzięcza Adamowi Walczakowi. Tytuł nadano w dniu 26 maja 1986 roku na Zebraniu Przedstawicieli.
Tadeusz Matusiak
członek i mieszkaniec Spółdzielni od 1985 roku. Od bardzo wielu lat wykazuje się aktywnością społeczną, czego wyrazem jest pełnienie nieprzerwanie od blisko dwudziestu lat funkcji radnego najpierw Wojewódzkiej Rady Narodowej a obecnie od trzech kadencji Rady Miejskiej. Równocześnie z pełnieniem mandatu radnego w latach 1990 - 1991 był członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni i delegatem na Zebranie Przedstawicieli. Od jesieni 1998 roku był Prezydentem Miasta Łodzi. Przez cały czas są Mu bliskie sprawy osiedla i jego mieszkańców. Pomimo ogromnego zaangażowania w sprawy miasta zawsze znajdował czas na bezpośredni kontakt z sąsiadami i zainteresowanie dalszym losem Spółdzielni. Wśród wielu cech charakteru, które zjednały Mu szacunek na pierwszy plan wysuwają się fachowość i rzetelność w sprawach których się podejmuje oraz co nie jest dziś często spotykane skromność połączona z kulturą osobistą.
Edmund Kępa
Jest długoletnim działaczem i pracownikiem łódzkiej spółdzielczości mieszkaniowej. Spółdzielnią Mieszkaniową "Chojny" kierował jako prezes Zarządu od 1 lipca 1980 roku do dnia 28 lutego 1986 roku. Kierując przez niespełna 6-letni okres czasu nową jednostką organizacyjną spółdzielczości mieszkaniowej na terenie miasta Łodzi, jaką była Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chojny", swoim poświęceniem i zaangażowaniem przyczynił się do jej dynamicznego rozwoju. W umiejętny sposób współpracował z organami samorządu i organizacjami społeczno-politycznymi. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chojny" w wymienionym wyżej okresie uzyskała bardzo dobre wyniki ekonomiczne i organizacyjne. Od 1986 roku pełniąc funkcję Prezesa Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w dalszym ciągu interesował się działalnością naszej Spółdzielni. W uznaniu zasług od 1986 roku został powołany na Honorowego Członka Rady Nadzorczej. Tytuł przyznano w dniu 28 maja 1987 roku na Zebraniu Przedstawicieli.
Marek Pokorski
członek Spółdzielni i mieszkaniec osiedla od roku 1986. Od chwili wstąpienia do Spółdzielni wykazuje aktywność i efektywność w działalności społecznej na rzecz współmieszkańców. W roku 1989 zostaje po raz pierwszy wybrany do Rady Mieszkańców Osiedla "Chojny-Zatorze" i pozostaje jej członkiem nieprzerwanie do roku 1996 pełniąc przez okres dwóch kadencji od marca 1990 roku funkcję Z-cy Przewodniczącego. Jednocześnie z uwagi na wcześniejsze dokonania w marcu 1990 roku zostaje wybrany w wyborach uzupełniających na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni. Pracował w niej przez okres pełnych trzech kadencji, w dwóch ostatnich pełniąc funkcję Przewodniczącego. Do Jego osiągnięć należy zaliczyć poprawę funkcjonowania Rady po okresie transformacji jaki miał miejsce na początku lat dziewięćdziesiątych w związku z przemianami gospodarczymi w naszym kraju. Efekt ten uzyskał dzięki zmianie organizacji pracy Rady oraz ścisłej i konstruktywnej współpracy z Zarządem Spółdzielni. Jego praca i cechy charakteru zjednały Mu wielu przyjaciół i zwolenników wśród mieszkańców osiedla.
Irena Konarska
w Spółdzielni Mieszkaniowej "Chojny" rozpoczęła pracę od dnia 1 stycznia 1980 roku jako pierwszy etatowy pracownik. Zorganizowała służbę księgową i ekonomiczną. Organizacja tych służb potwierdziła prawidłowość działania w praktyce , dowodem czego były nienaganne opinie biegłych w ocenie bilansów rocznych. Praca Ireny Konarskiej daje podstawę do wysokiej oceny działalności, jak również odpowiedzialności za powierzone obowiązki, dbałośc o majątek oraz prawidłową gospodarkę finansową Spółdzielni. Tytuł nadano w dniu 29 maja 1989 roku na jubileuszowym Zebraniu Przedstawicieli z okazji X-lecia istnienia Spółdzielni.
Barbara Baran
zatrudniona w Spółdzielni Mieszkaniowej "Chojny" 1 maja 1980 roku jako jeden z pierwszych etatowych pracowników. Podczas blisko dwudziestu lat pracy przeszła drogę kariery zawodowej od inspektora poprzez specjalistę, kierownika zespołu d.s. księgowości inwestycyjnej aż do stanowiska głównego księgowego, które to zajmowała nieprzerwanie od 20.09.1990 roku. Obok stanowiska Głównego Księgowego piastowała również funkcję członka Zarządu. Poprzez wszystkie lata pracy wykazywała ogromne zaangażowanie w sprawy bieżące, jak również przyczyniła się aktywnie do rozwoju Spółdzielni poprzez twórczy wkład w sprawne funkcjonowanie komórki księgowości. W ciągu ostatnich lat jako członek Zarządu uczestniczyła i współtworzyła wszystkie najważniejsze decyzje stanowiące o obecnym kształcie i kondycji finansowej Spółdzielni. Zarówno poprzez pracowników jaki mieszkańców była postrzegana jako osoba cechująca się profesjonalizmem ale również bardzo osobistym podejściem do wszystkich spraw, które były do Niej kierowane. Od 19 maja 1983 roku byłarównież mieszkańcem naszej Spółdzielni i dzięki swojej pracy i charakterowi była znana i lubiana niemalże przez wszystkich członków.
Andrzej Łatecki
członek załozyciel , aktywnie działał w Radzie Nadzorczej od chwili powstania Spółdzielni t.j. od 29 maja 2979 roku. W latyach 1979-1985 pełnił funkcje z-cy przewodniczacego rqdy Nadzorczej a w roku 1986 objął obowiązki przewodniczącego. Wieloletni koordynator prac Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej S.M. "Chojny". Swoje wykształcenie - inzynier mechanik oraz doświadczenie zawodowe umiejetnie wykorzystuje w pracy społecznej w spółdzielczości mieszkaniowej. Jest autorem patentów i wzorów uzytkowych wdrażanych do produkcji w dziedzinie budownictwa spółdzielczego. Za wybitne osiągnięcia twórcze w 1988 roku został laureatem nagrody Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Tytuł nadano w dniu 29 maja 1989 roku na jubileuszowym Zebraniu Przedstawicieli z okazji X-lecia istnienia Spółdzielni.div>
Stanisław Karbowy
był uczestnikiem zebrania założycielskiego w dniu 29 maja 1979 roku, w wyniku którego powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chojny". Reprezentował wówczas Wojewódzką Spółdzielnię Mieszkaniową jako jej viceprezes. Był współtwórcą programu działania i organizacji naszej Spółdzielni, który został zaakceptowany przez członków założycieli. Etatowym pracownikiem został 21 maja 1986 roku początkowo jako z-ca dyrektora d.s. członkowsko-mieszkaniowych i eksploatacji a od 15.04.1991 roku do 29.02.1992 roku jako dyrektor i prezes Spółdzielni. Okres kierowania Spółdzielnią przez Stanisława Karbowego przypadł na gorący czas przemian gospodarczych i społecznych. Jego autorytet i fachowość pozwoliły na zachowanie tożsamości Spółdzielni i niepodjęcie pochopnych decyzji o jej podziale. Odszedł ze Spółdzielni w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku stwarzając nowemu Zarządowi dobre warunki do dalszego rozwoju osiedla.
Ireneusz Selerowicz
od początku powstania Spółdzielni Mieszkaniowej "Chojny" pracował społecznie w Radzie Osiedla pełniąc funkcje jej przewodniczącego. Od 1981 roku był członkiem Rady Nadzorczej. W latach 1984 - 1986 piastował funkcje jej przewodniczącego a następnie obowiązki v-ce przewodniczącego Rady. Jego zaangażowanie w pracy społecznej na terenie dzielnicy Łódź - Górna , wieloletni Radny DRN i Spółdzielni przyczyniło się do stworzenia lepszych warunków zamieszkiwania naszych członków. Tytuł nadano 29 maja 1989 roku na jubileuszowym Zebraniu Przedstawicieli z okazji X-lecia Spółdzielni.
Andrzej Jacuk
zatrudniony w Sp-ni od 3.06.1987 r. do dnia 31.08.2004. W okresie pracy w Sp-ni pełnił wiele funkcji.W kontaktach osobistych i zawodowych cechuje Go kultura, spokój i umiejętność znajdowania optymalnych rozwiązań w skomplikowanych sytuacjach.

 
<< powrót
 
Ilość odwiedzin: 402002
Ostatnia aktualizacja: 2019-09-03
Spółdzielnia Administracje Kluby Kontakt Mapa stron Do góry
Copyright 2000-2013 Spółdzielnia Mieszkaniowa "CHOJNY", All rights reserved, Zgłaszanie usterek: webmaster